LevelDB阅读笔记 之 SkipList

在leveldb中,插入与查找操作是高频操作、无删除操作。因此使用物理上线性的有序结构是不现实的,那么就是经典的二叉有序树及其变种,如AVL、红黑树甚至B\B+树,但这类数据结构都会牵扯到一个问题:随着节点的插入,需要频繁地进行平衡调节。而且为了保证线程安全,在平衡调节时需要锁住大面积地子树。而有一种以随机概率思想实现的类似平衡树的线性表结构:跳表,具体见论文

较为直观地理解跳表,可以从二分查找的思路来理解其原理。对于有序链表,由于其物理结构限制无法实现类似有序线性表的直接”二分达到“,但如果我们通过添加辅助跳转指针完成其”二分达到“,岂不是既可以实现有序链表插入\删除快的优点,又可以获得二分查找lgn时间复杂度的性能优势。但如何添加辅助跳转指针呢?模仿有序线性表设置递归中间指针,这样在随着节点插入,指针的高度就需要不停地变化,显然过于复杂。其实查找的本质就是缩小问题空间,如果限制辅助指针的高度在一个区间,为各个节点分配一个辅助指针数组,并采用随机思想(类似快排中随机选取pivot)完成数组大小指定,节点指针跳转数组相同高度的指针形成一个有序链表,这样就可以在有序链表上形成一个又一个的查找子空间,如下图所示。

4da58564-8335-4608-b97e-2e184a9e1c61

 

跳表实现有几个技术点:

 1. 插入新节点时,如何收集新节点每层跳转指针的前向节点。如对于上图21这个节点,其在插入前的从上到下的跳转指针的前向节点依次为head、9、17、19。下面的实现中FindGreaterOrEqual函数通过在遍历前向节点时,通过prev完成该信息的收集;
 2. 删除节点时,如何更新 新的最大高度。下面的实现中,通过_height_memory跳转指针高度计数,完成最大高度的更新。

以leveldb的跳表接口的一个简单实现(增加了删除节点功能):

 1. struct Node {
 2. explicit Node(int key) : _key(key) { }
 3. int _key;
 4. struct Node* Next(int n) {
 5. return _next[n];
 6. }
 7. void SetNext(int n, struct Node* x) {
 8. _next[n] = x;
 9. }
 10. private:
 11. struct Node* _next[1];
 12. };
 13.  
 14. class SkipList {
 15. public:
 16. SkipList();
 17. ~SkipList();
 18. bool Insert(int key);
 19. bool Contains(int key);
 20. void Remove(int key);
 21. private:
 22. enum { kMaxHeight = 12 };
 23. Node* _head;
 24. int _max_height;
 25. int _height_memory[kMaxHeight + 1];
 26.  
 27. int RandomHeight() { return random() % kMaxHeight; }
 28.  
 29. // Node Operations
 30. Node* NewNode(int key, int height);
 31. void DeleteNode(Node* node);
 32. bool KeyIsAfterNode(int key, Node* node) const;
 33. Node* FindGreaterOrEqual(int key, Node** prev) const;
 34.  
 35. SkipList(const SkipList&);
 36. void operator=(const SkipList&);
 37. };
 38.  
 39. SkipList::SkipList() :
 40. _head(NewNode(0, kMaxHeight)),
 41. _max_height(1) {
 42. for (int i = 0; i < kMaxHeight; i++) {
 43. _height_memory[i] = 0;
 44. }
 45. _height_memory[_max_height] ++;
 46. }
 47.  
 48. SkipList::~SkipList() {
 49. Node* x = _head;
 50. while(x) {
 51. Node* next = x->Next(0);
 52. DeleteNode(x);
 53. x = next;
 54. }
 55. }
 56.  
 57. bool SkipList::Contains(int key) {
 58. Node* node = FindGreaterOrEqual(key, NULL);
 59. return (node != NULL) && (node->_key == key);
 60. }
 61.  
 62.  
 63. void SkipList::Remove(int key) {
 64. Node* prev[kMaxHeight];
 65. while(true) {
 66. Node* node = FindGreaterOrEqual(key, prev);
 67. if (node == NULL) {
 68. break;
 69. }
 70. if (node->_key != key) {
 71. break;
 72. }
 73. int i = 0;
 74. for (; i < kMaxHeight; ++i) {
 75. if (prev[i] && prev[i]->Next(i) == node) {
 76. prev[i]->SetNext(i, node->Next(i));
 77. } else {
 78. break;
 79. }
 80. }
 81. // 高度更新
 82. _height_memory[i] --;
 83. if (_height_memory[i] == 0 && _max_height == i) {
 84. for (int j = i; j > 0; --j) {
 85. if (_height_memory[j] != 0) {
 86. _max_height = _height_memory[j];
 87. }
 88. }
 89. }
 90. DeleteNode(node);
 91. }
 92. }
 93.  
 94. Node* SkipList::NewNode(int key, int height) {
 95. int size = sizeof(Node) + sizeof(Node*) * (height -1);
 96. char* mem = (char*)malloc(size);
 97. memset(mem, 0, size);
 98.  
 99. return new (mem) Node(key);
 100. }
 101.  
 102. void SkipList::DeleteNode(Node* node) {
 103. char* mem = (char*)node;
 104. delete mem;
 105. }
 106.  
 107. bool SkipList::KeyIsAfterNode(int key, Node* node) const {
 108. return (node != NULL) && (key > node->_key);
 109. }
 110.  
 111. Node* SkipList::FindGreaterOrEqual(int key, Node** prev) const {
 112. Node* x = _head;
 113. int i = _max_height - 1;
 114. while (true) {
 115. Node* next = x->Next(i);
 116. if (KeyIsAfterNode(key, next)) { // next->_key 小于 key
 117. x = next;
 118. } else { // next->_key 大于或等于 key
 119. if (prev != NULL) {
 120. prev[i] = x;
 121. }
 122. if (i == 0) {
 123. return next;
 124. } else {
 125. --i;
 126. }
 127. }
 128. }
 129. }
 130.  
 131. bool SkipList::Insert(int key) {
 132. Node* prev[kMaxHeight];
 133. int height = RandomHeight();
 134. Node* new_node = NewNode(key, height);
 135. if (new_node == NULL) {
 136. return false;
 137. }
 138.  
 139. _height_memory[height] ++;
 140. if (height > _max_height) {
 141. _max_height = height;
 142. // 其随机高度比原最高节点还高
 143. for (int i = _max_height; i < height; i++) {
 144. prev[i] = _head;
 145. }
 146. }
 147.  
 148. Node* prev_node = FindGreaterOrEqual(key, prev);
 149. for (int i = 0; i < height; ++i) {
 150. new_node->SetNext(i, prev[i]->Next(i));
 151. prev[i]->SetNext(i, new_node);
 152. }
 153.  
 154. return true;
 155. }
 156.  
 157. int main(void) {
 158. SkipList skip_list;
 159. srandom(time(NULL));
 160.  
 161. for (int i = 0; i < 10000; i++) {
 162. skip_list.Insert(random() % 100);
 163. }
 164. for (int i = 0; i < 10000; i++) {
 165. skip_list.Insert(random() % 100);
 166. skip_list.Remove(random() % 100);
 167. }
 168. return 0;
 169. }

 

发表评论